DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

MANJ PROMETA =
VEČ MESTA

URBANISTIČNO

ARHITEKTURNA

PREUREDITEV

SLOVENSKE CESTE

 

KURATORJA: 

DEAN LAH IN JOŽE PETERKOČ

 

DATUM: 

6. 11. 2012 - 10. 12. 2012

DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI
BBIRO – KATUŠIČ KOCBEK
SADAR+VUGA ARHITEKTI
SCAPELAB & ARHITEKTI DOBRIN

Namen tokratne akcije je bil preveriti vpliv in posledice zapore Slovenske ceste za motorni promet. Strateški del občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (OPN MOL – SD) v mestnem središču predvideva omejevanje osebnega avtomobilskega prometa ter spodbujanje uporabe javnega prometa, kolesarjenja in pešačenja. Predvidena je postopna preureditev prometa mestnega središča, ena izmed prioritetnih nalog pa je nova prometna ureditev Slovenske ceste. Strokovne podlage za obravnavano območje predlagajo ukinitev osebnega avtomobilskega prometa v osrednjem delu Slovenske ceste ter uvedbo enosmernega poteka v severnem in južnem delu ceste.

 

Preureditev Slovenske ceste iz glavne mestne ceste v osrednji mestni prostor MOL razume kot nalogo, ki zahteva posebno skrbno načrtovanje. Pred dokončno zasnovo predvidene spremembe prometnega režima se je MOL v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljana (DAL) zato odločil skozi predhodne prostorske preveritve pridobiti več predlogov prometnih ureditev, nabor možnih programov oziroma vsebin ter variant oblikovanja javnega prostora oziroma parterne ureditve.

 

DAL že dalj časa organizira prostorske preveritve, s katerimi poskuša kompleksno premisliti o oblikovanju primernih smernic za posamezni urbani ambient. S serijo projektov z naslovom "VIZIJE SO" opozarja na nekatera prezrta poglavja problematike urejanja mesta. Akcija "VIZIJE SO" je v strokovni in zainteresirani široki javnosti skozi leta dobila pomembno vlogo in je zelo dobro sprejeta. Namen letošnje akcije je dodatna razširitev vpliva, ki naj bi tokrat tudi s prezentacijo "in situ" nagovorila kar najširši krog ljudi. Akcija naj bi tako delovala kot inštrument za animacijo in aktivno sodelovanje najširšega kroga prebivalcev glavnega mesta pri razmišljanjih o perečih problematikah in priložnostih mestnega prostora.

 

DAL je želel tokrat preučiti priložnosti, ki bi jih ob posodobitvi javnega mestnega prometa ponudilo zaprtje dela Slovenske ceste za osebni motorni promet. To po mnenju DAL pomeni priložnost za "zgoščevanje" mestnega središča. V smislu trajnostnega razvoja mest je namreč nujno potrebno iskati načine za revitalizacijo mestnih površin in dodatno umeščanje programa znotraj obstoječih površin (zgoščevanje programa) ob hkratnem dvigu kvalitete bivanja in občutenja prostora. S preveritvami, razstavo in debato želimo pridobiti smernice nadaljnjega sodobnega urejanja Slovenske ceste in posledično širitve programa mestnega središča "navznoter" in ne navzven, kot je to danes vse prepogosto slučaj. Težnja DAL je bila pridobiti široko paleto različnih rešitev, ki bi s svojimi razmišljanji prispevala k čim širši razpravi o obravnavanem prostoru. Predlogi posameznih idejnih preveritev bi bili osnova za naknadne prostorske premisleke ter smernice za oblikovanje primerne programske naloge.

 

DAL je k urbanistično arhitekturni preveritvi povabil štiri priznane arhitekturne biroje: DEKLEVA GREGORIC ARHITEKTI, BBIRO - KATUŠIC KOCBEK ARHITEKTI, SADAR+VUGA ARHITEKTI ter SCAPELAB & ARHITEKTI DOBRIN.

 

Vsi prispeli elaborati celovito obravnavajo celotno potezo Slovenske ceste od severa do juga. Posamezni predlogi pa se opredelijo tudi do širšega prostora stranskih ulic, ki se navezujejo na Slovensko cesto. Vse naloge v pretežni meri prevzamejo generalno prometno ureditev iz strokovnih podlag, razen ene, ki v osrednjem delu predvidi popolno ukinjanje motornega prometa. Želena raznolikost nalog se pokaže v konceptualnih pristopih, detajlih urejanja prometnih tokov ter v merilu in konkretnosti obdelave posameznih segmentov. Ponujene rešitve nudijo dovolj široko paleto predlogov v arhitekturno-prostorskem, prometno-tehničnem ter programskem pogledu. Vsi štirje arhitekturni biroji so s svojimi urbanistično arhitekturnimi rešitvami dokazali, da bi lahko Slovenska cesta s svojo preobrazbo postala vzvod za ponovno modernizacijo in oživitev novejšega mestnega središča na vseh nivojih, ter kot taka predstavljala prepoznavno protiutež staremu mestnemu jedru.

 

Predhodno predstavitev del so avtorji, ob video projekciji rešitev, pripravili v veliki sejni dvorani Mestne hiše 22. oktobra 2012.

Predstavitve so se udeležili župan Zoran Janković, podžupan prof. Janez Koželj, mestni svetniki in predstavniki mestnih služb ter Društva arhitektov Ljubljane. Predstavitvi so sledila strokovna vprašanja in razprava,ki jo je vodila arhitektka Alenka Pavlin, vodja Oddelka za prostorske izvedbene akte in prenovo MOL OUP.

 

RAZSTAVA IN JAVNA RAZPRAVA

 

Z namenom animiranja kar najširšega kroga strokovne ter laične javnosti je razstava zasnovana v dveh delih. Prvi del razstave je skupno s predstavitvijo rešitev posameznih avtorjev potekal znotraj galerijskega prostora v Galeriji Kresija, drugi del razstave pa kasneje "in situ" na Kongresnem trgu.

Posamezne rešitve avtorjev so predstavljene na 8+2 panojih, dimenzij 185/125 cm.

V galerijskem prostoru je potekala še dodatna video projekcija elaboratov.

 

Razstava v galeriji Kresija od 6. novembra do 1. decembra 2012, s prenosom »in situ« na Kongresni trg do 10. decembra 2012 je tako na ogled in v presojo najširši javnosti.

 

Otvoritvi v galeriji Kresija, kjer je prisotne najprej nagovoril župan MOL, gospod Zoran Jankovič, nato predsednica DAL arhitektka Maja Ivanič, je v nadaljevanju v imenu podžupana prof. Janeza Koželja arhitektka Alenka Pavlin, vodja Oddelka za prostorske izvedbene akte in prenovo MOL OUP, razložila namen preveritev, prikazanih na razstavi. Nato so avtorji ob video projekciji predstavili svoje rešitve. Sledila je splošna strokovna razprava, ki je pokazala veliko zanimanje javnosti za obravnavano temo in doprinesla številne zanimive sugestije in mnenja.

 

NAMEN AKCIJE – RAZSTAVE IN RAZPRAVE

 

Akcija naj bi tako delovala kot inštrument za animacijo in aktivno sodelovanje najširšega kroga prebivalcev glavnega mesta pri razmišljanju o perečih problematikah in priložnostih mestnega prostora.Postopek urbanistično arhitekturnih in vsebinskih predhodnih preveritev v mestnem prostoru predstavlja primerno podlago raznolikih, neobremenjenih rešitev iz katerih je možno izluščiti tiste parametre, ki bodo najboljša osnova za določanje natančnejših vsebin, programov in urbanistično arhitekturnih smernic katere je kasneje možno uporabiti v razpisu javnega natečaja ali kot podane usmeritve zasebnim investitorjem. S predhodnimi preveritvami mesto pridobi usklajene prostorsko programskevizije in urbanistično arhitekturni plan za celotno mesto. Z omenjenim predhodnim načinom preverjanja določenih lokacij v mestu se po našem mnenju predhodno odpre prepotrebna širša debata v strokovnih in tudi v civilnih sferah, kar v kasnejših fazah posameznih projektov predstavlja ugodno in usklajeno podlago za uspešno realizacijo.

 

Vizija DAL je, da Slovenska cesta s svojo novo preobrazbo postane vzvod za ponovno modernizacijo in oživitev novejšega mestnega središča na vseh nivojih, ter kot taka predstavljala prepoznavno protiutež staremu predelu mestnega središča.

 

DOSEŽENI CILJI 

 

Predstavniki mesta in avtorji preveritev so se strinjali, da je zbrano gradivo in odzivi javnosti osnova za nadaljnje, skupne obravnave problematike in iskanje strategije za preoblikovanje Slovenske ceste, tako kratkoročne kot dolgoročne. Skupno razmišljanje se bo nadaljevalo na delavnici v januarju 2013


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE